Home \ Disclaimer

Disclaimer

Het is de missie van DrukDomein.nl om inzicht te geven in het aanbod en de mogelijkheden van het bestellen van drukwerk via internet, met als doel om het volume van online drukwerk verder te vergroten. Voor de informatie op DrukDomein.nl maken wij gebruik van informatie die vrij beschikbaar is op internet, de Kamer van Koophandel enz. Waar nodig en mogelijk wordt dit aangevuld door informatie van derden en eigen waarnemingen. De uitvoering hiervan doen wij in alle oprechtheid, met veel passie en grote zorgvuldigheid. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan DrukDomein.nl B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. DrukDomein.nl B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of DrukDomein.nl B.V.. DrukDomein.nl B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

DrukDomein.nl B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker van de site wordt geraadpleegd. Alle informatie en gegevens over producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DrukDomein.nl B.V. garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden aanvullende onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. DrukDomein.nl B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy verklaring

DrukDomein.nl behandelt de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. DrukDomein.nl conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

DrukDomein.nl geeft persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Van DrukDomein.nl worden statistieken van inkomend en uitgaand verkeer bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie wordt gebruikt voor intern onderzoek en ter verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend.

 

Disclaimer | © Copyright 2011-2018 DrukDomein.nl B.V. | Design & realisatie Orange Juice.